Welke debiteuren zijn risicovol ?

Welke debiteuren zijn risicovol voor uw onderneming ?

Opdracht :

Maak voor Uzelf een lijstje van de 5 beste betalende debiteuren. Ziet u overeenkomende eigenschappen ? (locatie, branche, omvang,etc..)


Wie is uw klant ?

iconAls bedrijf moet u nagaan of de persoon met wie u onderhandelt, bevoegd is.

Handelt de andere persoon als privé-persoon, heeft hij een volmacht gekregen of is hij bestuurder van een vennootschap?

Het is van belang precies te weten welke vennootschap de andere contractpartij is. Alleen die vennootschap gaat verplichtingen aan.

Bijvoorbeeld : Jansen Amsterdam b.v. is een ander bedrijf als
Jansen-Amsterdam b.v., Jansen Amsterdam CV, Jansen Amsterdam v.o.f.,

Check vooraf de handelsinformatie bij de www.kvk.nl om de juiste naam en bedrijf vast te stellen. Als het bedrijf niet geregistreerd staat, vraag uw contactpersoon om een kopie van het identiteitsbewijs.
U kunt de opdracht bevestigen aan deze prive-persoon alsmede aan het bedrijf.

Aandachtspunten :
Moet u een schriftelijk contract bevestigen?

Is uw gesprekspartner gemachtigd?

Is uw afnemer goed voor zijn geld?

Op welk moment is de overeenkomst gesloten en wat moet erin staan?
Welk recht is van toepassing en waar moet u heen bij geschillen?

Voorkom dat er onduidelijkheden ontstaan over gemaakte afspraken.

Het is belangrijk om te weten aan wie u verkoopt, hoe er geleverd moet worden en hoe en wanneer de koper betaalt.

Bij problemen staat u juridisch sterker als het contract getekend is, bestel/afleverbonnen getekend zijn.


Welke voorwaarden zijn geldig ?

iconDe situatie klinkt u misschien wel bekend : Uw afnemer plaatst een order plaatst en werpt zijn eigen voorwaarden in de strijd als u een offerte uitbrengt onder van toepassing verklaring van uw algemene verkoopvoorwaarden.
Onder Nederlands recht zijn dan toch uw voorwaarden van toepassing, tenzij uw afnemer die uitdrukkelijk heeft afgewezen.

In sommige landen gelden de laatstverzonden algemene voorwaarden,

in dit geval die van uw afnemer, maar dan mogen die slechts weinig afwijken van die van u. Wijken zijn voorwaarden op wezenlijke punten af, dan is er sprake van een tegenaanbod, dat u niet hoeft te accepteren.

Doet zich zo’n ‘Battle of Forms’ voor, dan zullen partijen in veel gevallen nader moeten onderhandelen,

Bekijk daarbij welke bepaling(en) uit uw algemene voorwaarden voor u van essentieel belang zijn en probeer die in de uiteindelijke overeenkomst op te nemen.
Het wegvallen van uw hele set algemene voorwaarden zal daarmee minder bezwaarlijk hoeven zijn.

Incoterms 2000 : International Commercial Terms
Dit zijn de leveringsvoorwaarden die wereldwijd op dezelfde wijze worden uitgelegd.
De wederzijdse rechten en plichten zijn duidelijk omschreven bij een koopovereenkomst.
Een 3-tal aspecten worden hierin geregeld :


Kostenverdeling.
Tot welk moment draagt de verkoper bepaalde kosten en wanneer gaat de koper de kosten dragen?


Risicoverdeling.
Tot waar is het risico van schade aan of verlies van de goederen voor rekening van de verkoper en vanaf waar gaat de koper dit risico

dragen?


Taakverdeling:
Wie doet wat? Zoals de verdeling van documentaire verplichtingen.

Overdracht van eigendom en risico Als de eigendomsoverdracht niet expliciet geregeld is, gaat volgens Nederlands recht de eigendom van een goed pas over op de koper nadat het goed geleverd is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk en België,

waar een goed van eigenaar wisselt zodra de koop is gesloten.

Een daarmee verwant probleem is de vraag wanneer het risico van een bepaalde zaak overgaat. Dit wordt in de ICC Incoterms wel geregeld. Zo gaat bij een ‘Free On Board’-levering het risico over op de koper op het moment dat de goederen de railing van het schip passeren.


Checklist algemene voorwaarden

icon

 1. Toepasselijkheid. Geldigheid van de algemene voorwaarden voor alle transacties; uitsluiting algemene voorwaarden wederpartij;
 2. Aanbieding en aanvaarding. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden de aanbieder pas na schriftelijke orderbevestiging;
 3. Kwaliteiten/kwantiteiten. Producten voldoen aan bepaalde minimumnormen c.q. hoeveelheden;
 4. Leveringstermijnen. Het verdient aanbeveling te vermelden dat een overeengekomen leveringstermijn geen fatale termijn is. Bij niet tijdige levering moet de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen;
 5. Leveringscondities. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van één van de ICC Incoterms 2000, zoals opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs;
 6. Eigendomsvoorbehoud;
 7. Verpakking;
 8. Industriële en intellectuele eigendomsrechten;
 9. Klachten en reclames;
 10. Garantie en aansprakelijkheid;
 11. Betalingsvoorwaarden, betalingstermijn, boetebeding;
 12. Overmacht. Wat wordt hieronder verstaan;
 13. Toepasselijk recht (rechtskeuze);
 14. Geschillenbeslechting (rechter of arbiter);
 15. Instantie waar de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd (Kamer van Koophandel of griffie van rechtbank)