Checklist algemene voorwaarden

terug naar de index pagina

icon

 1. Toepasselijkheid. Geldigheid van de algemene voorwaarden voor alle transacties; uitsluiting algemene voorwaarden wederpartij;
 2. Aanbieding en aanvaarding. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden de aanbieder pas na schriftelijke orderbevestiging;
 3. Kwaliteiten/kwantiteiten. Producten voldoen aan bepaalde minimumnormen c.q. hoeveelheden;
 4. Leveringstermijnen. Het verdient aanbeveling te vermelden dat een overeengekomen leveringstermijn geen fatale termijn is. Bij niet tijdige levering moet de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen;
 5. Leveringscondities. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van één van de ICC Incoterms 2000, zoals opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs;
 6. Eigendomsvoorbehoud;
 7. Verpakking;
 8. Industriële en intellectuele eigendomsrechten;
 9. Klachten en reclames;
 10. Garantie en aansprakelijkheid;
 11. Betalingsvoorwaarden, betalingstermijn, boetebeding;
 12. Overmacht. Wat wordt hieronder verstaan;
 13. Toepasselijk recht (rechtskeuze);
 14. Geschillenbeslechting (rechter of arbiter);
 15. Instantie waar de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd (Kamer van Koophandel of griffie van rechtbank)