Welke voorwaarden zijn geldig ?

terug naar de index pagina

iconDe situatie klinkt u misschien wel bekend : Uw afnemer plaatst een order plaatst en werpt zijn eigen voorwaarden in de strijd als u een offerte uitbrengt onder van toepassing verklaring van uw algemene verkoopvoorwaarden.
Onder Nederlands recht zijn dan toch uw voorwaarden van toepassing, tenzij uw afnemer die uitdrukkelijk heeft afgewezen.

In sommige landen gelden de laatstverzonden algemene voorwaarden,

in dit geval die van uw afnemer, maar dan mogen die slechts weinig afwijken van die van u. Wijken zijn voorwaarden op wezenlijke punten af, dan is er sprake van een tegenaanbod, dat u niet hoeft te accepteren.

Doet zich zo’n ‘Battle of Forms’ voor, dan zullen partijen in veel gevallen nader moeten onderhandelen,

Bekijk daarbij welke bepaling(en) uit uw algemene voorwaarden voor u van essentieel belang zijn en probeer die in de uiteindelijke overeenkomst op te nemen.
Het wegvallen van uw hele set algemene voorwaarden zal daarmee minder bezwaarlijk hoeven zijn.

Incoterms 2000 : International Commercial Terms
Dit zijn de leveringsvoorwaarden die wereldwijd op dezelfde wijze worden uitgelegd.
De wederzijdse rechten en plichten zijn duidelijk omschreven bij een koopovereenkomst.
Een 3-tal aspecten worden hierin geregeld :


Kostenverdeling.
Tot welk moment draagt de verkoper bepaalde kosten en wanneer gaat de koper de kosten dragen?


Risicoverdeling.
Tot waar is het risico van schade aan of verlies van de goederen voor rekening van de verkoper en vanaf waar gaat de koper dit risico

dragen?


Taakverdeling:
Wie doet wat? Zoals de verdeling van documentaire verplichtingen.

Overdracht van eigendom en risico Als de eigendomsoverdracht niet expliciet geregeld is, gaat volgens Nederlands recht de eigendom van een goed pas over op de koper nadat het goed geleverd is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk en België,

waar een goed van eigenaar wisselt zodra de koop is gesloten.

Een daarmee verwant probleem is de vraag wanneer het risico van een bepaalde zaak overgaat. Dit wordt in de ICC Incoterms wel geregeld. Zo gaat bij een ‘Free On Board’-levering het risico over op de koper op het moment dat de goederen de railing van het schip passeren.